top of page

ISO 20000 BT Hizmet Yönetimi Sistemi Sertifikası Nedir ?

Bilişim Sektöründeki Yazılım donanım teknik servis hizmeti veren Bilgi Teknolojisi firmalarının süreçlerini servislerini yönetebilmesi için oluşturtulan ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemi Standardına göre sistemlerini kuran süreçlerini yöneten Bilgi teknoloji firmalarının Bağımsız ve Akredite Belgelendirme Kurumlarından denetlenerek ISO 20000 Standart şartlarına uygunlukları tespit edilerek verilen belgeye ISO 20000 Belgesi veya ISO 20000 Sertifikası denir.İş dünyasının giderek Bilgi Teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve BT hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

ISO 20000 standartları iş ve müşteri yükümlülüklerini karşılamak için gereken yönetim hizmetlerini etkili olarak aktarabilmek amacıyla bütünleşik süreç yaklaşımını destekler.

Bilişim Sektörü firmalarının etkili olarak işlerliği için birbiriyle bağlantılı birçok süreci belirlemesi ve yönetmesi gerekir. Kaynakların kullanıldığı ve girdilerin çıktıya dönüştürülebilmesi için yönetilen faaliyetler bir süreç olarak nitelendirilir. Çoğunlukla bir süreçteki çıktı diğer süreçte girdiyi oluşturur.

Hizmet yönetimi süreçlerinin bütünleşmesi ve uygulanması sürekli gelişim için gereken devamlı kontrol, büyük ölçüde verimlilik ve fırsatlar sağlar. Faaliyetleri ve süreçleri yerine getirmek için hizmet masasında, hizmet desteğinde, hizmet teslimindeki insanların ve hizmet takımlarının güçlü oluşturulmuş ve birbiriyle uyumlu olmaları gereklidir. Ayrıca süreçlerin etkili ve verimli olduğunu takip etmek için uygun araçlar gereklidir.

ISO 20000 belgesi standartlarında belirtilen hükümlerin yerine getirilmesi için kalifiye ve ehliyetli insanların görevlendirilmesi istenen çıktının elde edilmesi için şarttır.

ISO 20000 belgesi standartları herhangi bir anlaşmanın bütün hükümlerini tümüyle içeren bir standart değildir. ISO 20000 standardını kullananlar, ISO 20000 standartlarının doğru uygulanmasıyla yükümlüdürler. O nedenle ISO 20000 standardınında belirtilen yasal şartları kendi güncel mevzuatlarından takip etmek ve bu hükümleri bizzat kendileri yerine getirmek durumundadırlar. ISO 20000 standardına göre her nasılsa belgelendirilmiş bir kuruluş, yasal şartları yerine getirmediyse hukuki yükümlülüklerden muaf sayılamaz.

ISO 20000 Belgesi Sertifikası Nasıl Alınır?

ISO 20000 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardına göre iyi bir sistem kurulmalı ve kurulan sistem uygulanmalı ve en son aşamada sistemin ISO 20000 standardına göre uygun kurulup kurulmadığını denetlemesi için akredite belgelendirme kurumundan denetimden geçilmelidir.

ISO 20000 Belgesi almak için ISO 20000 standardına ve Uygulamalarını iyi bilen bir Danışmanlık firmasından hizmet alır iseniz Danışmanlık firması aşağıdaki ISO 20000 Standardı süreçlerini şirketinizde yapılandırılması için gerekli dokümantasyon ve danışmanlık hizmetlerini verdikten sonra uygun ve akredite bir belgelendirme kurumuna sizin adınıza müracaat eder ve ISO 20000 Belgesinin alınmasını sağlar.

ISO 20000 belgesi almak için aşağıdaki süreçleri bir Danışman rehberliğinde yapılandırılması ve standardın istediği formatta yöneltmesini sağlamanız gerekir

 1. Hizmet Seviye Yönetimi (Service e Level Management )

 2. Hizmet Raporlama (Service Reporting)

 3. Hizmet Süreklilik ve Kullanılabilirlik Yönetimi (Service Continuity And Availability Management)

 4. Hizmet Yönetimi için Bütçe ve Finans Yönetimi (Budgeting and accounting for IT services)

 5. Kapasite Yönetimi (Capacity Management )

 6. Bilgi Güvenliği Yönetimi (Information Security Management)

 7. İş ilişkileri Yönetimi (Business Relationship Management)

 8. Tedarikçi Yönetimi (Supplier Management)

 9. Olay Yönetimi (Incident Management)

 10. Problem Yönetimi (Problem Management)

 11. Konfigürasyon Yönetimi (Configuration Management)

 12. Değişim Yönetimi (Change Management)

 13. Sürüm Yönetimi (Release Management)

ISO 20000 Belgesini Kimler Hangi Firmalar Sektörler Alabilir ?

ISO 20000 belgesini Bilişim teknoloji firmaları alabilir.

Bilişim teknoloji firmaları özetle aşağıdaki iş ve işlemleri yapan firmalardır;

Yazılım firmaları ISO 20000 Belgesi alabilir

Bilişim sektörüne yönelik Donanım Firmaları ISO 20000 Belgesi alabilir

Bilişim sektörü alt yapı firmaları ISO 20000 Belgesi alabilir

Bilişim sektörü teknik servis bakım onarım yapan firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

Bilişim sektörü yazılım donanım entegrasyon yapan firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

İnternet hizmeti sağlayan firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

Telekomünikasyon Hizmeti Sağlayan Firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

E fatura özel entegratör firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

Elektronik Arşivleme ve yedekleme hizmeti veren firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

Veri tabanı işi yapan firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

Web hizmeti veren firmalar ISO 20000 Belgesi alabilir

ISO 20000 Belgesi Zorunlu mudur Neden Alınır ?

ISO 20000 Belgesi almak bazı sektörler ve bazı firmalar için zorunlu hale getirilmiştir.

Bilgi teknolojileri firmalarının bazılar devlet ihalelerine girmekte ve kamu kurumları bilişim teknolojileri yönelik bu tip hizmet alımlarında ISO 20000 belgesini şart koşmaktadırlar.

Burada asıl amaç ISO 20000 belgesine sahip bir firma bir çok operasyonunu diğer belgesi olmayan firmalardan daha iyi organize ettiğini kanıtlamaktadır. Tabi ki burada dikkat edilecek husus ise ISO 20000 Belgesinin akreditasyonun olmasıdır. Akreditasyonu olmayan ISO 20000 belgesi geçersizdir.

ISO 20000 Belgesinin alınmasını zorunlu olan diğer firmalar ise E fatura Özel Entegratör firmalardır. E fatura Hizmeti verecek firmalardan Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı yetki vereceği firmalardan ISO 20000 Standardına göre süreçlerinizi yapılandırın ve akreditasyonlu ISO 20000 Sertifikası sahibi olun demektedir.

ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Standardının Yararları Faydaları Nedir Nelerdir ?

ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi de bilgi teknolojileri alanında faaliyet gösteren organizasyonların ve bilgi teknolojisi yararlanıcılarının istenilen çıktıyı elde etme başarısını gözleyen ve şartlarını iyileştirme amaçlı kullanılan bir standarttır. ISO 20000 standardı tüm yönetim sistemlerinde olduğu gibi , üst yönetimin kurum içerisinde oluşturduğu, uygulanan yöntemlere standart bir bakış açısı kazandırarak aynı işin her zaman aynı çıktıyı verecek şekilde planlandığı bir sistem olarak tanımlanır. Üst yönetimin isteği ve desteği olmadan bir yönetim sisteminin başarısı olanaksızdır.

ISO 20000 Belgesi Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi iyi kurulduğunda kullanıcılarına şu yararları Faydaları sağlar;

• Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek,

• IT yeteneklerinin net olarak görülebilmesi,

• Var olan hizmetler hakkında daha net bir bilgi,

• Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar,

• Müşteri ihtiyaçlarını doğru anlama ve doğru hizmet ve destek ile müşteri tatminin sağlanması,

• Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış,

• BT yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi,

• Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı,

• İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi,

• Gereksiz işlerin elimine edilmesi,

• BT hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması,

• Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması,

• Hizmetlerin sunumunda yer alan kişilerin rol ve sorumlulukların belirlenmesi,

• BT ekiplerinin memnuniyetinin artması,

• Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması,

ISO 20000 belgesi standardına uyumda ve beklenen başarının elde edilememe konusunda potansiyel nedenler şunlardır;

• Çalışan uyum ve anlayış eksikliği,

• Eğitim eksikliği,

• Sorumluluk verilen çalışana karar verme ve uygulama için gerekli yetkinin verilmemesi,

• Başlangıçtaki heyecanın ve motivasyonun şiddetinin azalması,

• Başlangıç ve sürdürme için gerekli kaynakların ayrılmaması,

• Kurum stratejisine uymayan hazır çözümlerin kullanılması,

• Hemen sonuç alma beklentisi,

• Gerçekçi olmayan uygulama takvimi ve proje süresi,

• Sorumlu bir kişinin bulunmaması,

• Organizasyon kültürünü değiştirmenin zorluğu,

• Süreçlerle uyumlu olmayan araçların kullanımı,

• Uygun olmayan uygulama yaklaşımı (Proje yönetimi metodu bulunmaması),

• Süreç kapsamlarının uygunsuzluğu,

• Hizmet yönetimini uygulamanın zor ve yorucu görevlerinin takdir edilmemesi

ISO 20000 Belgesi Standardı Nedir ISO IEC 20000 Standartları Nelerdir ve Tarihçesi Nasıldır?

ITIL tabanlı standartlaştırma çalışmaları ilk önce BS 15000 adı altında taslak bir standart olarak yayımlamıştır.

Aralık 2005’te ISO tarafından 2(iki) parçadan oluşan uluslar arası bir standart olarak ISO 20000 adı altında yayınlanmıştır:

2011 Yılında ise ISO 20000 Standartları tekrar revize edilmiştir. Güncel ISO 20000 revizyonu 2018 yılında yapılmıştır.

En son ISO IEC 20000 Standartları aşağıdaki gibidir.

ISO/IEC 20000-1:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Bölüm 1: Şartlar standardı, standart şartlarının yerine getirmek isteyen kullanıcılar için belgelendirme dahil genel şartları içerir. .

ISO/IEC 20000-2:2018 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi Bölüm 2: servis yönetim sistemlerinin uygulanması konusunda rehberlik eden Standart

ISO / IEC 20000-3: 2018 Bilgi teknolojisi – Hizmet yönetimi – Bölüm 3: ISO / IEC 20000-1 kapsamı tanımı ve uygulanabilirliği konusunda rehber Standart

ISO / IEC 20000-5 TR: 2018 Bilgi teknolojisi – Hizmet yönetimi – Bölüm 5: ISO / IEC 20000-1 için uygulama planı Standardı

ISO / IEC 20000-9 TR: 2015 Bilgi teknolojisi – Hizmet yönetimi – Bölüm 9: Bulut hizmetlerine ISO / IEC 20000-1 uygulama konusunda rehberlik Standardı

Detaylı bilgi ve iletişim için;

Comments


Öne Çıkan Gönderiler
Etiketlere Göre Arayın
Bizi Takip Edin
 • LinkedIn Sosyal Simge
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
bottom of page